· ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ερευνητικής πρότασης η οποία προκρίθηκε μεταξύ 3
πανεπιστημίων και 11 ακαδημαϊκών και 38 συνολικά ερευνητών σε πρόταση
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής
έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για την πράξη «Θαλής» με θέμα: Η
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
·ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡ 101, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSE)»
· ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : ΠΕ2:
Εισαγωγή Μαθημάτων Καινοτομίας & Επιχ/τας σε Τμήματα του Παν.
Μακεδονίας, ΠΕ3: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ΠΕ4: Μελέτες
Περιπτώσεων.
Παραδοτέα: Π 2.1 Φάκελος μαθημάτων Επιχειρηματικότητας (πρόγραμμα
υλοποίησης μαθημάτων, περιεχόμενο, κατάλογος φοιτητών και
διδασκόντων, κλπ), Π 3.1 Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή,
Π 4.2 Μελέτες Περιπτώσεων (Case studies) – Εκπαιδευτικό υλικό (dvd από
τις δομημένες συνεντεύξεις κ.ά.).
· 2012-14 Leader of a Research Programme Thalis with a title
“Measuring the shadow economy in Greece”. This research programme
has been evaluated with the highest score among 1500 submitted
projects in Greece (has been written in the English language and has
been evaluated by three anonymous referees from all over the world).
The research grant will be given from the European Union funds in 95%
and 5% from Greek national funds. (2011-2014) – AMOUNT 600,000
euro
· 2012- Awarded (my academic courses at the University of
Macedonia (Department of
International and European Studies) HELLENIC
ACADEMIC OPENCOURSE
· 2010- DASTA (awarded) -Innovation and Entrepreneurship Center,
Working Package II (New Module –Lectures), in Working Package III
(Preparing Innovative Academic Material), Working Package IV (Case
studies) Around 400,000 euro http://dasta.uom.gr/
· 2011- Awarded 1,297,445.00 € EGNATIA VAE Cross- border
vertical axes of entrepreneurship in support of youth and women 3.2
Encouragement of Entrepreneurship & Actions that Cope with the
Restructuring of the Economy
http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_projects&view
=item&id=21
· Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food
subsectors through benchmarking F.IND. Consulting
http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_projects&view
=item&id=84 3.2 Encouragement of Entrepreneurship & Actions that
Cope with the Restructuring of the Economy
· Αξιολογητής σε 4 ερευνητικά προγράμματα ΔΑΣΤΑ στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων
«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»
· Αξιολογητής σε 9 προτάσεις του Ηράκλειτος ΙΙ «Εκπαίδευση και Δια
βίου Μάθηση 2007-2013» για την προαγωγή της Έρευνας και της
Καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την επωνυμία
«Ηράκλειτος ΙΙ» η οποία αφορά στην διδακτορική έρευνα
· Αξιολογητής σε 3 προτάσεις Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων / Γ.Γ.Ε.Τ. αξιολογητής προτάσεων της δράσης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τον τομέα 6.1 “φτώχεια, ανισότητα, κοινωνικός
αποκλεισμός”
· Διαχειριστική, συμβουλευτική - οικονομική υποστήριξη
στο έργο του μέτρου 5.3 «ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» Β’
εξάμηνο 2005 & Ιούλιος – Δεκέμβριος 2006
· Παροχή υπηρεσιών συντονισμού των εταίρων του προγράμματος
EQUAL – προοπτική Β’ εξάμηνο 2005
· Αξιολόγηση – Σχεδιασμός ολοκληρωμένης εθνικής έκθεσης
προς το ΟΟΣΑ (OECD) για λογαριασμό του ΕΚΕΠΙΣ Β’ εξάμηνο 2005
Σύνταξη συστήματος αξιολόγησης και ερωτηματολογίων και Σύνταξη
ενδιάμεσων εκθέσεων αξιολόγησης της οικονομικής πορείας του
προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος Κ.Π. EQUAL της Α.Σ.
ΓΕΝΕΣΙΣ- στο πλαίσιο της Δράσης 10 Β’ εξάμηνο 2006
· Υλοποίηση 47 συνεδριών στο πλαίσιο του προγράμματος
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ» Β’ εξάμηνο 2006
· Υλοποίηση συνεδριών στα πλαίσια του προγράμματος
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ» Α’
εξάμηνο 2007
· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της ειδικότητας μου ως
συμβούλου με τη μορφή 90 συνεδριών για το πρόγραμμα με τίτλο
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ)» Α’ εξάμηνο 2009
· Project Description: “The Determinants of Foreign Direct
Investment (FDI) in Transition Countries, FDI MOTIVES and BARRIERS”,
(Jan. 2005-Jun. 2005). Position: Analyst Company: Deloitte and Touche
SA, Consulting Firm, Sofia, Bulgaria
· Αναλυτής – Εξωτερικός Συνεργάτης στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων
Βορείου Ελλάδας (Σ.Β.Β.Ε) για Θέματα που αφορούν τις χώρες της ΝΑ
Ευρώπης, την Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, τη Βιομηχανία
της Βορείου Ελλάδας, τις επενδύσεις των πολυεθνικών εταιριών στην
Ελλάδα και στη Βαλκανική ενδοχώρα (2001)
· ΚΕΜΕ - CITY COLLEGE – Ερευνητής στο SEERC (South East
European Research Center) (2001-5)
· (Jan 2005- June 2005) Preparation of a research work
regarding FDI motives and barriers in Bulgaria (1999-2004) - as an
external partner of Deloitte Bulgaria EOOD, 55, Al. Stamboliiski
Blvd, 1000
Sofia, for the Bulgarian
Government

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ GLOBAL INSIGHT (με την συμμετοχή στην ίδια
ερευνητική ομάδα του Νομπελίστα Οικονομολόγου Lawrence R. Klein)

Επιστημονικός κριτής -Referee in 11 scientific journals, member of the
advisory board in 3 journals:
1. Global Business & Economic Review
2. European Management Review
3. Applied Economics
4. Management Research News
5. Comparative Economic Studies
6. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
7. International Journal of Monetary Economics and Finance
8. International Journal of Trade and Global Markets
9. Transnational Corporations
10. JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES
11. Journal of Socio-Economics

A. Member of the Editorial Board: ENTREPRENEURSHIP, Scientific Journal,
PUBLISHERS: Higher Educational Institution for applied studies of
entrepreneurship, Belgrade Centre for Industrial Relations, Belgrade

B. Member of the Advisory Board in Economics, Management, and Financial
Markets Journal, DENBRIDGE PRESS • NEW YORK
http://www.denbridgepress.com/editorial_board.php?e=4

C. Member of the Editorial Team of International Journal of Trade and Global
Markets
http://www.inderscience.com/browse/callpaper.php?callID=1109

D. Member of the Advisory Board in International Journal of Research Trends
in Social Sciences (IJORTISS), INYRSS & IJORTISS, Kaunas Faculty of
Humanities, Vilnius University, Lithuania
http://ijortiss.vukhf.lt/editboard.php
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Associate Prof. Bitzenis Aristidis
Chair of ICIB,
Department of International and
European Studies
156 Egnatia Street,
GR-540 06 Thessaloniki, Greece
bitzenis@yahoo.com
bitzenis@gmail.com
bitzenis@uom.gr
http://www.icib.eu/
http://bitzenisaris.blogspot.gr/
http://aristidisbitzenis.cgpublisher.com/biography.html